شماره تلفن های دانشگاه

برای مشاهده اطلاعات دانشگاه اینجا تماس بگیرید. (فایل PDF)

ذخیره شده از:
http://www.javid.ac.ir/about_university/history_university/000629.php