اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
جمعه، ۱۹ شهریور ۱۳۸۹
مکان های فرهنگی و تاریخی
 
 
 
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 2295

jiroft symboljiroft Imageجاذبه‌های طبیعی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ییلاقات دلفارد:
یکی از ییلاقات استان کرمان، ییلاقات دلفارد می‌باشند که از توابع جیرفت به شمار می‌آید و در ۳۰ کیلومتری مسیر جیرفت ـ ساردوئیه قرار گرفته و جاده آن آسفالته‌است. دلفارد از مراکز مهم پرورش زنبور عسل و تهیه عسل است.
 
ییلاقات در بهشت ( در هزار ):
این ییلاق در مرکز بخش ساردوئیه از بخش‌های شهرستان جیرفت در مسیر جاده راین به جیرفت و بافت قرار دارد. فاصله مرکز بخش ساردوئیه تا کرمان ۱۶۰ کیلومتر است. در بهشت که به آن دوره بهشت نیز می‌گویند، در تابستان مرکز ییلاق عشایر کوچرو رودبار است. ساردوئیه پوشیده از درخت و جنگل است و چشمه‌های آب آن در هر گوشه می‌جوشد.
 
ییلاقات اسفندقه:
ناحیه خوش آب و هوای اسفندقه در ۷۲ کیلومتری جیرفت و بافت قرار گرفته‌است و لذا بوته‌های اسفند آن نیز معروف است. اسفندقه یک بنای با ارزش تاریخی به نام مقبره میر حیدر یا گور خانه دارد که از دوره صفوی به یادگار مانده‌است. آب معدنی آن به آب بادگشیدکی معروف است و برای امراض پوستی و مفصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
کوه سرشک:
این کوه با ارتفاع ۴۰۴۸ متر در ۱۰۵ کیلومتری شمال‌غربی جیرفت قرار دارد و دومین قله از کوه‌های هزار است که سرچشمه رودهای رود رو و هلیل رود می‌باشد. از ارتفاعات مهم این کوه قله (دندانه هنزا) است که در غرب روستای هنزا قرار دارد و حدود ۳۶۵۰ متر ارتفاع آن می‌باشد.
جیرُفت را از سه جهت کوهستان‌هایی به ارتفاع ۴۰۰۰ متر احاطه کرده‌اند و تنها از جانب جنوب غربی به سمت تنگه هرمز در خلیج فارس سرزمین هموار دارد. این منطقه به دلیل موقعیت خاص طبیعی اش که آن را کاملاً به محاصره در آورده‌است، از مسیر گردش‌های جهانگردان و نیز تحقیقات باستان‌شناسی به دور مانده‌است. بیشتر تحقیقات در منطقه میانرودان انجام شده‌اند. بر حسب اتفاق آثار فراوانی از تمدن ناشناخته‌ای در جلگه هلیل‌رود از زیر خاک سر بیرون آوردند. تمدنی که از سپیده دم بشریت منشا می‌گیرد. ویژگی منحصر به فرد این گلدان‌های حجاری شده که در آن سیر تکوین جهان، انسان‌ها و حیوانات در سبکی بی نظیر به تصویر کشیده شده‌است، جای هیچ شک و تردیدی را برای باستان شناسان نسبت به قدمت و ظرافت فرهنگ هلیل رود باقی نمی‌گذارد. به نظر می‌رسد که فرهنگ و تمدن هلیل رود به طور مستقل از تمدن دولت _ شهرهای میان‌رودان در هزاره سوم قبل از میلاد پای به عرصه حیات نهاده‌است و به این ترتیب حتی از تمدن سومر نیز چندین سده تقدم زمانی می‌یابد.

 محصولات کشاورزی:

محصولات مهم کشاورزی این شهرستان را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود که عبارتند از : الف ) محصولات گرمسیری این محصولات مهمترین و بزرگترین برداشت منطقه محسوب می شوند و در اقتصاد بسیار موثر می باشند که مهمترین این محصولات عبارتند از :
۱- مرکبات به اعتقاد کارشناسان مرغوب ترین مرکبات ایران در این ناحیه به عمل می آید که از صادرات مهم این منطقه است . مهمترین آنها را لیمو ترش ، لیمو شیرین ، پرتقال ، گریپ فروت ، نارنگی تشکیل می دهد . البته با اصلاح نژاد ، امروزه پرتقال های معروفی چون توسرخ ، مارسلی ، واشنگتن به عمل آمده است .
 
۲- خرما یکی از لذیذترین محصولات منطقه است که بعد از مرکبات در مرتبه بعدی قرار دارد . بطوریکه اصطخری در مسالک الممالک ص ۱۴۳ درباره کشت خرما در این منطقه که قدمتی طولانی دارد می گوید :‌ در آنجا گلستان بسیاریست درختان نخل به وفور آن مردم را سنتی است ، که هر چه از فواکه باد بریزد از زمین برندارند و بگذارند که ضعفا و فقرا آن را جمع کنند و گاه باشد که نصیب فقرا بیشتر از مالکان باشد 
 
۳-کشت جالیزی که شامل خیارسبز ، هندوانه ، گوجه فرنگی ، طالبی ، بادمجان ، گرمک ، کدو و انواع سبزیها است . امروز با احداث گلخانه ها این محصولات طرفداران زیادی پیدا کرده است . دیگر محصولات گرمسیری این منطقه عبارتند از : حبوبات شامل لوبیا ، ماش ، باقلا ، دانه های روغنی نظیر کنجد ، ذرت ، آفتابگردان و همچنین موز ، انبه ، حنا و گندم ب ) محصولات ناحیه معتدل و نیمه گرمسیری شامل نواحی دلفارد ، میجان ، سقدر می باشد که محصولات مهم آنها عبارتند از : انار ، انجیر ، لیمو ترش ، پرتقال ، بادام ، زردآلو ، هلو ، سیب درختی و انگور . ج ) محصولات نواحی سردسیری • عمدتا در بخش ساردوئیه و نواحی مرتفع محمد آباد مسکون می باشند که از مهمترین آنها می توان از گردو ، آلبالو ، گیلاس ، گلابی و غیره نام برد . البته به غیر از درختان ثمرده درختان دیگری نظیر گز و سپیدار کاشته می شود . پوششهای گیاهی مناطق گرمسیری و سردسیری مهم منطقه عبارتند از : بادام کوهی ، ارس ، اقیج ، کهکم ، گز ، کنار .
 
  
 
جاذبه های گردشگری:
 کاوشهای باستان شناسی اخیر شهر دقیانوس نوید این را می دهد که جیرفت این مهد تمدن شرق در آینده نزدیک مورد توجه سیاحت گران قرار خواهد گرفت . هر چند که جیرفت آنچنان غنی است که با محصولات دیگر خود در دنیا مطرح می باشد . در این بخش به جاذبه های زیارتی و سیاحتی این منطقه می پردازیم که مهمترین آنها عبارتند از :
۱-سازه خشتی ( زیگورات ) با بیش از یک میلیون خشت کشف این سازه خشتی با بیش از یک میلیون خشت در محوطه های تاریخی جیرفت که به بهشت گمشده باستان شناسان لقب یافته است ، گامهای جدیدی را برای اثبات یک تمدن عظیم در این منطقه برداشته است . دکتر یوسف مجید زاده سرپرست هیات کاوش د رمحوطه های تاریخی جیرفت د رمورد کشف سازه عظیم خشتی گفته است : این سازه عظیم خشتی دارای یک سکوی دو طبقه است که هنوز کاربری دقیق آن مشخص نشده است .
 در ساخت این سازه خشتی بیش از یک میلیون خشت به کار رفته و ابعاد طبقه پائین آن حدود ۴۰۰ متر در   ۴۰۰ متر و طبقه بالای آن حدود ۲۵۰ متر در ۲۵۰ متر است ایشان همچنین با مهم خواندن کشف این سازه خشتی گفته است : کاربرد تعداد زیادی خشت در این سازه نشان دهنده آن است که کارگران ، هنرمندان و متخصصان زیادی باید در سه هزار سال پیش به ساخت آن پرداخته باشند و این علاوه بر نشان دادن اهمیت این منطقه بیانگر کاربری عمومی این سازه و حضور تمدن غنی در این منطقه است . به اعتقد باستان شناسان کشف این سازه و مشخص شدن کاربری دقیق آ‌ن در آینده نقش اساسی برای شناخت عظمت تمدن جیرفت و بسیاری از سوالات پیش روی باستان شناسان خواهد شد .
 
۲-گرمابه بزرگ در منطقه بهجرد سفلی این حمام دارای مخازن بزرگ و کوچک آب ، اطاق های شستشو ، اطاق ورودی با کفپوش آجری با چیدن طرح لوزی به ابعاد ۵ * ۴۲ * ۴۲ سانتیمتر ، اطاق هایی با اندود ساروج و نشانه هایی از نقاشی آبی و سفید با نورگیرهایی با شیشه های رنگین مدور می باشد.
 
۳- موزه جیرفت تعدادی از اشیاء کشف شده در این محل نگهداری می شود . بخش عمده این اسیای بازیافتی را ظروف تزئینی ساخته شده از سنگ صابون تشکیل می دهد .
از میان حدود هزار قلم شی بازیافتی در حدود سیصد قلم از ظروف سنگی تزئین شده با نقوش برجسته و گاه کنده کاری شده برای ترصیع تشکیل می دهد ، که نقش مایه های تزئینی آنها را انواع خاصی از جانوران ، موجودات هیولایی و افسانه ای ، انسان و نیز گونه های چندی از گیاهان مانند نخل ، نمای باروی دور شهرها و بناهای درون آن را در برمی گیرد . بقیه این اشیاء به طور تقریبا برابر میان گونه های دیگری از آثار هنری تقسیم شده است که آنها عبارتند از :
الف ) سردیس و تندیس انسان و جانوران از سنگ مرمر .
ب ) پیکره انسان و جانوران از سنگ صابونی .
ج ) پیکره انسان و جانوران از مفرغ یا بخشی از اشیای تزئینی پیچیده تر .
د ) افزون بر ظروف ، گونه های متعددی از اشیاء متفاوت از همان سنگ مانند چهار پایه ( به احتمال نمای معبد ) با شباهت بسیار زیاد به یافته های مشابه از حفریات شهداد .
ه ) سفال منقوش یا ساده شبیه سفالهای به دست آمده از شهداد ، تپه یحیی در کرمان و شهر سوخته سیستان که تاریخ آنها به اواخر هزاره چهارم و هزاره سوم ق . م می رسد .
و ) اشیای کوچک گوناگون از سنگ لاجورد ، مانند مهره های مسطح و استوانه ای با نقش مایه های انسان ، شیر با سر انسان ، عقاب و نقوش هندسی همراه با پیکرهای انسان و جانور و سرانجام ظروف ساده ، مهره های استوانه ای و پیکرهای گوناگون از سنگ مرمر . ظروف سنگی منقوش جیرفت از لحاظ سبک به گروه سری قدیمی قدیمی ترین گروه از سه گروه ظروف سنگ لاجوردی تعلق دارد که آن را به اواسط هزاره سوم ق . م تاریخ گذاری کرده اند .
 
۴- مقبره سلطان سید احمد در بخش ساردوئیه این مقبره از مکانهای متبرکه ای است که از احترام و تقدس زیادی نزد مردم برخوردار است . آن حضرت را برادر امام رضا ( ع ) و حضرت معصومه ( س ) و حضرت شاه چراغ ( ع ) می دانند . این مقبره دارای زائرسرا و بوستان تفریحی زیبایی می باشد .
 
۵- سد جیرفت این سد از مکانهای زیبای دیدنی جیرفت است که در تنگه زیبای نراب بر روی رودخانه هلیل رود قرار دارد .
دیگر مناطق زیارتی و سیاحتی جیرفت را مناطق و مکانهایی مانند بنای تاریخی تخت سلیمان ، گورخانه اسفندقه ، کاروانسرای سربیژن ، کاروانسرای خون سرخ ، زیارتگاه کت گرگ و تمگاوان ، زیارت بی بی شهربانو ، زیارتگاه غار شعیب ، خرابه های شهر دقیانوس ، قلعه و آبشار دوساری ، آبشار سرنکوه ، چاه آرتزین چمن ، بوستان شهید دلیری و بوستان ولی عصر ( عج ) تشکیل می دهند . رشته کوهها در رابطه با ارتفاعات جیرفت دو دیدگاه وجود دارد . عده ای آنها را جزء حوزه مرکزی و دنباله رشته کوههای مرکزی که از چین خوردگیهای آذربایجان شروع شده می دانند ، عده ای دیگر این ارتفاعات را ادامه ارتفاعات زاگرس و جزء آن ارتفاعات می دانند .
 
حدود ۵۳ درصد از وسعت جیرفت را کوهها و ۱۲ درصد از وسعت آن را تپه ها به خود اختصاص داده اند که مهمترین این ارتفاعات یا رشته کوهها عبارتند از :
 
۱- رشته کوههای جبالبارزاین رشته کوهها در شمال و شمال شرقی از گردنه دهبکری در شمال شرقی سربیژن و شمال کوههای دلفارد شروع شده و به ۲۸۰ کیلومتر تا مرز بلوچستان ادامه دارد . و علت نامگذاری آن بلندی ارتفاعات است که جبال به معنی کوه و بارز به معنای بلندی ( کوههای بلند ) می باشد .
 الف ) قله علم شاه با ارتفاع ۳۷۵۰ متر در شرق جیرفت قرار دارد که بلندترین و مشهورترین آبشار منطقه با نام رود فرق با ارتفاعی در حدود ۱۷۵ متر در این قله می باشد .
 ب ) قله درمین با ارتفاع ۳۵۵۰ متر مرتفع ترین رشته کوه میانی جبالبارز می باشد 
ج ) قله فاشکوه که ۳۵۲۱ متر ارتفاع دارد این قله مرتفع ترین قله رشته کوه شمالی جبالبارز است .
 
۲- رشته کوههای شمال و شمال غربی جیرفت الف ) ارتفاعات بحر آسمان ارتفاع قله بحر آسمان ۳۸۸۶ متر است که از جمله بلندترین قلل استان محسوب می شود . ب ) ارتفاعات ساردوئیه و دلفارد مهمترین این ارتفاعات در منطقه دلفارد قرار دارد که ۳۳۴۸ متر ارتفاع دارد .
 
 ۳- ارتفاعات غرب جیرفت قله تراب با ارتفاع ۱۷۲۵ متر ، قله غوشان کوه در دولت آباد اسفندقه ، قله ماران با ارتفاع ۲۶۴۵ متر از مهمترین ارتفاعات این منطقه می باشند . آبشارهای مهم این ارتفاعات عبارتند از :
الف ) آبشار سرنکوه با ارتفاع ۱۷۵ متر از بلندترین آبشارهای ایران است 
ب ) آبشارهای رود فرق در حدود ۱۷۰ متر ارتفاع دارد .
ج ) آبشار کرا این آبشار در منطقه دلفارد قرار دارد .
د ) آبشار ده والی ساردوئیه.    
 

 

    1. ارسال نظر