اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
مهندس احمد امیری
مهندس احمد امیری
مدیر گروه بخش عمران
کارشناسی ارشد مهندس عمران-گرایش سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محسن خطیبی نیا
دکتر محسن خطیبی نیا
مدرس بخش عمران موسسه آموزش عالی جاوید
دکتری تخصصی مهندسی عمران -سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان