اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
مهندس سجاد صالحی
مهندس سجاد صالحی
مدیر گروه بخش کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد واحد کرمان