آیین نامه پژوهشی دانشگاه- ویرایش یک

برای دریافت فایل PDF این آیین نامه اینجا کلیک کنید.

پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/departments/cat_6/000794.php