نظرات شرکت کنندگان در آزمون تافل

فایل ها به صورت زیپ شده می باشد.

برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در پنجاه و نهمین آزمون بین المللی تافل مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در پنجاه و هشتمین آزمون بین المللی تافل مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در پنجاه و دومین آزمون بین المللی تافل مورخ ۳۰ آذر ۹۲ اینجا کلیک کنید.(جدید)

برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در پنجاه و یکمین آزمون بین المللی تافل مورخ ۲۴ آذر ۹۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده نظرات شرکت کتندگان در پنجاهمین آزمون تافل مورخ ۱۶ آذر ۱۳۹۲ اینجا کلیک کنید.برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در آزمون تافل مورخ ۳ آذر ۱۳۹۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در آزمون مورخ ۲ آذر ۱۳۹۲  اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در آزمون های قبلی تافل اینجا کلیک کنید.

 برای مشاهده صفحه مربوط به آزمون تافل در دانشگاه جاوید اینجا کلیک کنید.

 

 

برای مشاهده نظرات شرکت کنندگان در پنجاه و نهمین آزمون بین المللی تافل مورخ ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ اینجا کلیک کنید.

 

پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/news/000656.php