جلسه هم اندیشی دانشگاه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

رروز دوشنبه مورخ ۰۶ مهرماه ۱۳۹۴ جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات و همکاری اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان و دانشگاه جاوید در محل دفتر ریاست این دانشگاه با حضور پرفسور مسعود رشیدی نژاد دبیر کل اتاق  و هیات همراه به دعوت دکتر مهدی مظفری لقاء معاونت پژوهشی دانشگاه برگزارگردید.

بخش اول جلسه که به ریاست دکتر مهدی مظفری لقاء با حضور پرفسور مسعود رشیدی نژاد دبیر کل اتاق بازرگانی و همراهی دکتر عادل بشار رئیس بخش آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی جنوب استان کرمان، خانم مهندس فخری توکلی رئیس اتاق بازرگانی جنوب استان کرمان و آقای مهندس صالحی عضو هیات علمی دانشگاه جاوید جیرفت تشکیل شد، در خصوص معرفی دانشگاه جاوید بود که توسط مهندس صالحی انجام شد. پرفسور رشیدی نژاد ضمن ابراز خرسندی از دعوت دانشگاه جاوید و ذکر این موضوع که همکاریهای دانشگاه و صنعت توسعه و پیشرفت را به همراه خواهد داشت از همکاری اتاق بازرگانی استان در زمینه های علمی و  آموزشی و همچنین استفاده از ظرفیت های بالقوه خبر دادند  و تاکید کردند با ادامه این همکاری ها در  منطقه شاهد پیشرفت های بیشتری در زمینه های مختلف به خصوص در بخش فنی و مهندسی خواهیم بود.

در ادامه جلسه مقرر گردید تفاهم نامه ای بین دانشگاه جاوید جیرفت و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در راستای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه جاوید و همچنین ساماندهی و بهینه سازی موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرحهای تحقیقاتی تنظیم گردد.

همچنین در این جلسه پس از ارزیابی امور فنی و مهندسی منطقه جنوب استان کرمان بویژه پتانسیل های بالقوه و بالفعل دانشگاه جاوید جیرفت در خصوص برنامه های بخش آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی جنوب استان کرمان و نحوه همکاری این بخش با واحد پژوهش دانشگاه جاوید جیرفت مورد بررسی قرار گرفت و در این راستا دکتر مهدی مظفری لقا به عنوان رییس کار گروه انرژی ا اتاق بازرگانی جنوب استان معرفی شدند.

بخش دوم جلسه به ریاست دکتر مهدی مظفری لقاء با حضور پرفسور مسعود رشیدی نژاد دبیر کل اتاق بازرگانی و همراهی دکتر عادل بشار رئیس بخش آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی جنوب استان کرمان، خانم مهندس فخری توکلی رئیس ا اتاق بازرگانی جنوب استان کرمان و آقایان مهندس سجاد صالحی سربیژن و مهندس احمد امیری عضو هیات علمی دانشگاه جاوید جیرفت تشکیل شد. جلسه دوم در خصوص کنفرانس ملی یافته های نوین مهندسی و توسعه پایدار که در سال جاری در شهرستان جیرفت توسط دانشگاه جاوید جیرفت برگزار می گردد، بود.

دبیر کل کنفرانس به ارائه گزارشی در این خصوص پرداختند و پرفسور رشیدی نژاد ضمن ابراز خرسندی نوید همکاری های ویژه ای از جانب اتاق بازرگانی استان و انجمن شبکه های هوشمند ایران را دادند.

  

811831361_143320-qpr.jpg812223294_98459-qpr.jpg812833942_58857-qpr.jpg

 812214293_101529-qpr.jpg81212817135_58609-qpr.jpg

پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/news/000859.php